1. člen

Storitve IPM Komunikacije d.o.o. obsegajo vse storitve, ki so opredeljene na spletnih straneh www.ipm-komunikacije.si (v nadaljevanju Storitve). Ponudnik storitev je podjetje IPM Komunikacije d.o.o., družba za za komunikacijski menedžment, Črešnjevec 31, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju Ponudnik). Naročnik storitev IPM Komunikacije je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšnen drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju Naročnik). Uporabnik storitev IPM Komunikacije je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve IPM Komunikacije (v nadaljevanju Uporabnik). Stranka IPM Komunikacije je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev IPM Komunikacije (v nadaljevanju Stranka).

 1. člen

Paket storitev s področja izdelave spletnih mest se v sodelovanju z Naročnikom opredeli v sklenjeni Pogodbi v sodelovanju, kjer se določi:

 • izbira osnovne privzete različice spletnega mesta,
 • registracija domene, 
 • gostovanje spletnega mesta, 
 • vzdrževanje spletnega mesta, 
 • funkcionalnosti spletnega mesta,
 • namestitev morebitne dodatne opreme, vtičnikov, gradnikov ali modulov,
 • jezikovnih različicah spletnega mesta,
 • številom podstrani,
 • Številom tipskih podstrani,
 • odgovornost o varnostni kopiji spletnega mesta,
 • kasnejšem urejanju oziroma vnosu vsebine in drugih spremembah na spletnega mesta,
 • avtorskem podpisu.
 1. člen

Ponudnik DOMENO za Naročnika registrira preko Registrarja DHH.si d.o.o. (v nadaljevanju: Registrar) in sicer preko svojega uporabniškega računa spletne strani Domenca.si. Ponudnik bo ob registraciji domene vpisal svoje podatke, Naročnik pa lahko ob naročilu odda zahtevek za spremembo nosilca domene. Ponudnik svojim Naročnikom, Uporabnikom in Strankam ponuja GOSTOVANJE, za katerega veljajo pogoji uporabe objavljeni na spletni strani Registrarja.

Splošna določila

 1. člen

Storitve IPM Komunikacije opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev IPM Komunikacije (v nadaljevanju Splošni pogoji). Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani IPM Komunikacije ali druge pisne oblike naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

 1. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po pravu RS.

 1. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.ipm-komunikacije.si. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

Cene in komercialni pogoji

 1. člen

Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v eurih (€) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika.

 1. člen

Naročnina na IPM Komunikacije storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev lahko Naročnik prejme na podlagi poslane zahteve in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni s poslanim predhodnim obvestilom Naročniku. Za datum spremembe se šteje datum poslanega obvestila Naročniku na e-naslov, ki je opredeljen v pogodbi o Poslovnem sodelovanju. 

 1. člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve do datuma valute. V primeru neplačila ima Ponudnik pravico Naročniku, brez predhodnega obvestila, takoj prekiniti dobavo vseh storitev, vključno z izbrisom spletne strani. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

 1. člen

Naročnik s plačilom računa potrjuje, da je storitev, ki jo je Ponudnik opravil pravilna in brez napak, ki bi lahko bile predmet reklamacije. Ker se morebitne težave lahko pojavijo šele po sami uporabi spletne strani Ponudnik Naročniku po opravljeni storitvi izdelave spletne strani ali trgovine, nudi brezplačno tehnično podporo še mesec dni od izdaje računa. Brezplačna podpora ni vključena, če spletna stran gostuje pri drugem ponudniku ali pa je naročnik zahteval za popoln (administracijski) dostop do urejanja spletne strani.

 1. člen

Umik avtorskega podpisa, ki je sestavljen iz napisa IPM komunikacije in “izdelava spletne strani” ali “izdelava spletne trgovine” ali “spletne rešitve” ali “rezervacijske platforme” ter povratno povezavo na spletno stran Ponudnika se obračunava po veljavnem ceniku. S pogodbo določena cena umika avtorskega podpisa velja za sporazumno rešitev in le pod pogojem, da Naročnik v času trajanje pogodbe brez vednosti Ponudnika avtorskega podpisa ni umaknil.

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

 1. člen

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni, lahko tudi elektronski obliki. V primeru, da Naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjem s tekočim cenikom storitev Ponudnika. Ponudnik storitev ponudi po predračunu, ki je predmet teh splošnih pogojev. Naročnik pogodbo izdelave spletne strani potrdi s plačilom prvega obroka. Namen prvega obroka je utrditi obveznost obeh pogodbenih strank. Pri izpolnitvi pogodbe se prvi obrok všteje v izpolnitev obveznosti.  Ponudnik za prvi obrok izstavi račun.

 1. člen

Če ni določeno drugače, za odpoved pogodb med pogodbenimi strankama velja 3-mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila sklenjene pogodbe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. V primeru, da se Naročnik odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila sredstev ali storitev.

 1. člen

Ponudnik lahko prekine pogodbo brez predhodnega obvestila, če Naročnik, Uporabnik oz. Stranka:

 • v doglednem času ne priskrbi vseh potrebnih elementov, ki so nujno potrebni za dokončanje projekta
 • projekt zavlačuje, a o tem Ponudnika ne obvesti
 • pred plačilom pogodbenih obveznosti dostop do administracije omogoči tretjemu ponudniku IT storitev.
 1. člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 15. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

Garancijska izjava

 1. člen

Uporabnik in Naročnik storitev IPM Komunikacije se strinjata, da vse storitve IPM Komunikacije uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale zahtevam in potrebam naročnika ali uporabnika, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako Ponudnik ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene.

 

Konkurenca in varovanje podatkov

 1. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.

 1. člen

Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami IPM Komunikacije, na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

 1. člen

Naročnik s plačilom računa sooglaša, da se storitev, katero je Ponudnik opravil zanj, na strani www.ipm-komunikacije.si objavi kot referenca. V primeru, da naročnik ne soglaša z objavo izdelka med Ponudnikovimi referencami, lahko naročnik odstopi od podpisa pogodbe ali pa zahteva pripravo nove ponudbe po meri.

 

Pravice in obveznosti ponudnika storitev

 1. člen

Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnikov IPM Komunikacije in njihove priključitve v internet bo Ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje. Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte. Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

 1. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

 1. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

 1. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršenkoli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršenkoli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

 1. člen

Ponudnik ima pravico zavrniti reklamacijo ali tehnično podporo v celoti, v kolikor spletna stran ne gostuje pri Ponudniku.

 

Izključitev odgovornosti ponudnika

 1. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov. Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, se lahko delovne podatke iz podatkovne baze varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

 1. člen

Ponudnik ni odgovoren za napake, spremembe ali nepravilnosti, ki so nastale kot posledica aktivacije popolnega administratorskega dostopa Naročniku.

Pravice in obveznosti naročnika

 1. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

 1. člen

Naročnik je dolžan Ponudnika obvestitih o morebitnih napakah izdelane spletne strani ali trgovine v roku največ 8-ih dneh od prejema računa za opravljene storitve. V nasprotnem primeru si Ponudnik pridržuje pravico za zaračunavanje tehnične podpore glede na porabljen čas in skladno z veljavnim cenikom.

 1. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe. Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

 1. člen

Naročnik je dolžan poravnati račun za opravljene storitve do datuma valute plačila. Če ni bilo v ponudbi dogovorjeno drugače, ostanejo naročeni izdelki v lasti Ponudnika tudi, če so že bili dostavljeni Naročniku in tudi po popolnem plačilu storitev in/ali izdelkov. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila lahko ponudnik kadarkoli izklopi delovanje spletne strani in elektronske pošte brez predhodnega obvestila. Ponudnik skladno z zakonom zaračunava zamudne obresti.

 1. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev. V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tud

Masovno pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje nezaželenih sporočil (ang. SPAM)

 1. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev. V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje Uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku 5.000,00€. Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštno listo (ang. mailing-listo).

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večje število elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Masovno pošiljane elektronskih sporočil se priporoča v obdobjih manjše obremenitve poštnih strežnikov t.j med 00-06 uro oz. med nedelovnimini dnevi. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neporedno poslovno škodo tretjim osebam.

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

 1. člen

Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na info@ipm-komunikacije.si. Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Navadno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot “Nujno”, se začnejo izvajati že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovo izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitve, razen kadar pogodba, sklenjena med Ponudnikom in Naročnikom veleva drugače.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 24 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene. Za storitve izven delovnega časa (po 16 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

Spanje projekta

 1. člen

Projekti, vezani na nujne varnostne standarde, lahko zahtevajo dodatne stroške upravljanja/vzdrževanja, v kolikor se naročnik projektu ne more posvetiti v takšni meri, kot bi bilo to potrebno za njegovo končanje. Ponudnik si pridržuje pravico do aktivacije statusa “Spanje projekta” v kolikor se  izvedba ne dokonča v 6-ih mesecih od naročila. Vsi nastali dodani stroški se prenesejo na naročnika. Ponudnik ni odgovoren za izgubo informacij, ki bi lahko nastala zaradi aktivacije statusa “Spanja projekta”. Ponovna aktivacija se obračuna po veljavnem ceniku.

Odpoved del

 1. člen

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je Ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

 • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
 • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
 • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
 • odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

V Slovenski Bistrici,  dne 12.06.2020